Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

De veiligheidsdiensten op gemeentelijk niveau, de politie en de BOA’s, dienen zo goed mogelijk toegerust te zijn om hun belangrijke taak te kunnen uitoefenen. Participatie in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is essentieel, gezien de ligging van Barendrecht en de potentiële risico’s in dit gebied voor een ramp of grootschalig ongeval. Een belangrijk accent voor D66 is veiligheid in en rond het woonhuis, D66 staat voor preventie en een integraal veiligheidsbeleid.

Veiligheid valt voor D66 met name uiteen in drie grote thema’s: veiligheid in de wijken en buurten met een actieve rol van de gemeente, aandacht voor de weerbaarheid van ouderen en de bestrijding van jeugdcriminaliteit, gericht op veiligheid én een toekomst voor deze jongeren.

D66 wil (dat):

 • Voorlichting inbraak- en brandpreventie in en rond de eigen woning;
 • Betere zichtbaarheid van de politie, met name een toename van het aantal wijkagenten;
 • De inwoners in de buurten zullen bij de wijkveiligheid worden betrokken;
 • Het gebruik van buurtpreventieapps zal worden gestimuleerd;
 • Het aantal buurtpreventie vrijwilligers uitbreiden door inwoners te attenderen op de aanwezigheid en het belang hiervan;
 • Het aantal BOA’s dient uitgebreid te worden en de BOA’s worden in alle wijken zichtbaarder ingezet . BOA’s gaan in gesprek met de inwoners over veiligheid en welzijn van hun leefomgeving;
 • De Veiligheidsposten met meerdere partners blijven open aan beide zijden van de gemeente Barendrecht;
 • Hangjongeren, overmatig alcohol en drugsgebruik, overvallen en vandalisme door jongeren verdient de aandacht, met name voor een goede toekomst van de jongeren, maar ook voor de veiligheid van ons allemaal. Een veilig Middeldijkerplein en Havenhoofd, maar ook een Doormanplein wordt bereikt met onder andere de aanwezigheid en inzet van BOA’s, buurtpreventie, maar vooral in gezamenlijkheid met inwoners en ondernemers. Zichtbare aanwezigheid is hierin een belangrijk gegeven.
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling aanpakken door actief samen te werken met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de wijkteams en eventueel Jeugdzorg. Een kind dat in de fout is gegaan zoveel mogelijk in het bureau Halt traject houden om te voorkomen dat hij/zij in het justitieel circuit terecht komt.
 • Weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners stimuleren en in conditie houden, bijvoorbeeld als het gaat om eenzaamheid en babbeltrucs bij ouderen;
 • Een actieve backoffice ‘melding buitenruimten”. Naast de mogelijkheid van digitaal melden, ook het gemeentehuis toegankelijk houden voor persoonlijk contact hierover, hetzij telefonisch, hetzij aan de balie. Op bijvoorbeeld kapotte lantaarns, stoeptegels en zwerfvuil kan dan snel worden gereageerd;
 • Permanente aandacht voor veiligheid op bedrijventerreinen, zowel fysiek als met betrekking tot digitale veiligheid;
 • Cameratoezicht in de publieke ruimte, rekening houdend met de privacy-inbreuk die cameratoezicht veroorzaakt; waar een toegevoegde waarde aantoonbaar is inzetten en terugdringen daar waar de toegevoegde waarde ontbreekt;
 • Privacy van de burger. De nieuwe (Europese) wet die dat regelt zal in 2018 van kracht worden. D66 wil ook op gemeentelijk niveau mensen de macht teruggeven om over de eigen gedigitaliseerde privégegevens te beschikken. Dit door meer bewustwording en door strenge, heldere en uitvoerbare regels die ons beschermen. Wij willen op gemeentelijk niveau aansluiten bij de landelijke initiatieven die D66 voor ogen heeft.
 • Voorlichting rond de gevaren van zwemmen in open water.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018