Steun ons en help Nederland vooruit

Scholen

Strikt genomen heeft de gemeente geen onderwijsinhoudelijke taak te vervullen. Toch wil D66 dat onze gemeente ambitieus is op onderwijsgebied door scholen uit te dagen zich meer te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen. Actief participeren en meedenken vanuit zowel het onderwijs, de ouders als de leerlingen is voor ons belangrijk.

De leraar is de spil in het onderwijs, digitale en moderne media zijn onontbeerlijk voor goed kwalitatief, hedendaags onderwijs. De grootte van de klassen is een zorg. Klassen met 30-32 kinderen dienen een uitzondering te zijn, voor een korte periode. Kleine klassen dragen bij aan een goede ontwikkeling van het kind.

Huisvesting

Ten aanzien van de huisvesting heeft de gemeente een duidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van schoolgebouwen, met name wat betreft de inrichting van het zogenaamde ‘multifunctionele accommodatie’ principe. Binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) krijgt deze gedachte optimaal invulling. School, kinderopvang, voor-, na- en buitenschoolse opvang, sport en cultuur in één gebouw.

D66 is van mening dat leegstand zo veel mogelijk beperkt moet blijven, door het zo spoedig mogelijk afbreken van de semipermanente locatie van de CBS de Smitshoek aan de Brandsma Akker en het waar noodzakelijk- fuseren van scholen als het gaat om nieuwbouw.

Samenwerking tussen scholen met een verschillende achtergrond draagt bij aan een tolerante, diverse samenleving en stelt onderwijs voorop, niet het gebouw. Onderwijsgeld moet als eerste aan onderwijs besteed worden.

Een gezond milieu in schoolgebouwen is van groot belang. Alle scholen in Barendrecht moeten maatregelen nemen om het binnenklimaat optimaal te houden.

Verbinden onderwijs met bedrijfsleven middels de Campus

D66 vindt het essentieel dat er een kwalitatief goed onderwijsaanbod is dat voorziet in de behoefte van het lokale en regionale bedrijfsleven. D66 wil scholen en het bedrijfsleven stimuleren blijvend met elkaar op te trekken.

Ook vindt D66 de gedachte uitdagend om een afdeling van een HBO of universiteit op de campus Barendrecht te laten vestigen op het gebied van agrofood of green culture.

Gebruik multimedia in onderwijs

Onderwijsaanbod moet zowel aansluiten op de actuele behoefte op de arbeidsmarkt als voorzien in de behoefte van scholieren. D66 vindt dat naast regulier ook digitaal onderwijs meer aandacht moet krijgen.

D66 vindt dat bij dit digitale onderwijsaanbod veel aandacht besteed moet worden aan digitale do’s en don’ts op de diverse sociale media. Met name op het tegengaan van intimidatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen scholen een belangrijke bijdrage leveren. Ook moeten kinderen vaardig worden inzake online privacy en respectvolle omgangsvormen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018