Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over de fysieke bereikbaarheid van Het Kruispunt en de Middenbaan voor minder valide inwoners en bezoekers

Geachte burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van het aangrijpende inspreken van mevrouw Gouw-Mijndert tijdens de vergadering van de commissie samenleving van 4 september j.l. heeft de fractie van D66 zich beraad op de
fysieke bereikbaarheid van Het Kruispunt en de Middenbaan voor minder valide inwoners en bezoekers.

Ook is voor ons duidelijk geworden dat de toegankelijkheid van de locatie Het Kruispunt voor personen met een beperking (bijna) niet mogelijk is. De aanleg van de trap, maar ook de schuine
helling aan de zijkant van Het Kruispunt zijn niet afdoende om de toegang tot Het Kruispunt en de Middenbaan goed mogelijk te maken. Ook is de afstand tussen invalide parkeerplaats op te grote
afstand van Het Kruispunt en de Middenbaan.

Hiermee doen wij, als gemeente Barendrecht geen recht aan hetgeen wij hebben afgesproken. Immers, zowel in de Cultuurnota 2016-2022 ‘Doe mee met Cultuur’(4 april 2017), als in de door de
Gemeenteraad unaniem aanvaarde Motie ‘ Inclusie agenda gemeente Barendrecht’ (1 maart 2016) gaan wij uit van het ondersteunen en faciliteren van inwoners en bezoekers bij het kunnen
deelnemen aan cultuur activiteiten en anderszins. Voor D66 is dit altijd een belangrijk thema geweest, cultuur is té belangrijk om niet aan deel te kunnen nemen.

Graag willen wij het college de volgende vragen voorleggen:

  1. Is het college het met de fractie van D66 eens dat Het Kruispunt, als theater, als bibliotheek, als ontmoeting voor alle inwoners, toegankelijk moet zijn voor alle inwoners? Zeker bij het in acht nemen van bovengenoemde inhoud van de cultuurnota en de unaniem aangenomen motie? Kunt u in uw beantwoording aangeven waarom u ‘ja’ of ‘nee’ op deze vraag antwoordt?
  2. Is bij het ontwerpen en realiseren van het nieuwe Binnenhuisplein voldoende aandacht geweest voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Het Kruispunt en de Middenbaan? Ook in overleg met relevante maatschappelijke partijen als de Invalidebond, BOSK en VGN? Wij beseffen dat de totstandkoming heeft plaatsgevonden onder een vorig college, maar wij hopen dat u hier antwoord op kunt geven. Kunt u in uw beantwoording aangeven welke adviezen door relevante partijen zijn gegeven op het ontwerp en de uitvoering van de toegankelijkheid van Het Kruispunt en de Middenbaan?
  3. Bent u bereid tot a. het verplaatsen van de invalide parkeerplaats en b. het aanleggen van een elektrische traplift bij de stenen trap, om de toegankelijkheid tot Het Kruispunt en de Middenbaan voor een ieder mogelijk te maken? Kunt u in uw beantwoording aangeven waarom u ‘ja’ of ‘nee’ op deze vraag antwoordt?

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten, Jasper Heugens D66

Bijlage

Op 4 april 2017 is de Cultuurnota 2016-2022 ‘Doe mee met cultuur’ aangenomen door de
gemeenteraad van Barendrecht. In de cultuurnota is de volgende tekst opgenomen, die staat in
hoofdstuk 3:
Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat
en bestaat door de interactie van mensen onderling en in de wisselwerking met objecten of omgeving. Door
cultuur zien we wat waardevol is en leren we de wereld te aanschouwen.

Kunst maakt het mogelijk om geboeid te raken en ervaringen op te doen die in het eigen leven niet voorhanden zijn. De kracht om
te boeien en betekenis te geven, om te verbazen en te troosten, zijn primaire en intrinsieke waarden van cultuur.
Cultuur biedt de mogelijkheid om individuele en collectieve gebruiken, opvattingen en ervaringen met elkaar te
delen.

De individualisering neemt toe en kán leiden tot eenzaamheid en contactloosheid. Wij leggen ons daar niet bij neer en zien kunst en cultuur als middel om mensen met elkaar te verbinden. Mede door de rijkheid van het culturele aanbod is Barendrecht een aantrekkelijke gemeente om te (komen) wonen. Voor ieder wat wils en iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. (..) Het is aan de gemeente om deze ontmoeting te faciliteren.

Wij willen ook het aanbod voor de vrije tijd toegankelijk en vindbaar maken. Daarom hechten wij aan het inrichten van een aantal herkenbare en toegankelijke plekken voor cultuureducatie, zowel voor scholen als voor amateurs.

De gemeente treedt hier vooral op als facilitator.

Tijdens de vergadering van 4 april is door D66, VVD en PvdA is een motie ingediend over de toegankelijkheid van cultuur, waaronder locaties die het toentertijd niet heeft gehaald. Op 1 maart 2016 is de Motie ‘Inclusie Agenda gemeente Barendrecht’ unaniem aangenomen in de Gemeenteraad van Barendrecht, voortkomend uit de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten
van personen met een beperking. In deze Motie is aandacht voor de toegankelijkheid van o.a openbare ruimten en mobiliteit. Toegankelijkheid voor alle inwoners is uitgangspunt in deze motie.

Gepubliceerd op 28-09-2018 - Laatst gewijzigd op 28-09-2018