Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

We hebben ervoor gekozen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 niet te laten drukken. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om informatie digitaal tot je te nemen dat we het milieu niet onnodig hebben willen belasten.

Duurzaamheid en milieu

D66 kiest voor een duurzame toekomst. In een duurzame samenleving is sprake van een zodanig evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. We moeten doorgaan met het lokaal opwekken van energie, maar alleen op zodanige wijze dat dit de leefomgeving niet nadelig beïnvloed. Alle nieuwe buiten- en straatverlichting uitsluitend op basis van LED. Voor de bestaande buiten- en straatverlichting wordt uitgezocht binnen welke termijn vervanging mogelijk is. Op veel plaatsen kunnen bewegingsmelders komen op fietspaden, zodat deze alleen verlicht zijn wanneer ze gebruikt worden.

D66 vindt dat er in alle overlegstructuren continu gepleit moet worden voor de veiligheid van en het leefklimaat in Barendrecht.

Onderwijs, jeugd en jongeren

D66 wil onderzoeken wat er gedaan kan worden om Barendrecht aantrekkelijker en levendiger te maken voor jongeren.

D66 is bij uitstek de ‘onderwijspartij’. Dit geldt zowel op landelijk als op plaatselijk niveau. Met het beste onderwijs wordt de basis gelegd om als volwaardige, succesvolle inwoners te kunnen deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij. Goed onderwijs voor onze kinderen,  jongeren, onze vergunninghouders maar ook goede zwemles aan onze schoolgaande kinderen is de basis voor een goede start.

Swim2Play is een programma dat kinderen de mogelijkheid biedt om zwemvaardig (te blijven), slootveilig (te worden) en te ervaren met hoe fijn en leuk zwemmen is. Het programma is vanuit het collegeprogramma 2014-2018 door D66 bewerkstelligd en blijft ook na 2019 beschikbaar met de inzet van het Inge de Bruijn zwembad. Deelname aan Swim2Play kan met een zwemdiploma A.

De gemeente heeft een duidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van schoolgebouwen. Binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) krijgt deze gedachte optimaal invulling. School, kinderopvang, voor-, na- en buitenschoolse opvang, sport en cultuur in één gebouw.

D66 vindt dat naast regulier ook digitaal onderwijs meer aandacht moet krijgen. Met name op het tegengaan van intimidatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen scholen een belangrijke bijdrage leveren. Ook moeten kinderen vaardig worden inzake online privacy en respectvolle omgangsvormen.

Zorg en welzijn

D66 vindt dat zorg en welzijn gericht dient te zijn op inwoners van Barendrecht met een afgenomen eigen kracht of verhoogde kwetsbaarheid. Zorg en welzijn dienen er op gericht te zijn om de eigen kracht te ontsluiten, te maximaliseren en waar nodig aan te vullen. De zorg en welzijn aan de inwoners van Barendrecht is gericht op een zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam leven, waarbij de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.

D66 vindt dat de sociale kaart altijd actueel moet zijn. Middels de sociale kaart kan een hulpbehoevende snel zijn/haar weg vinden in het diverse aanbod van zorg.

Voor D66 is het unieke individu uitgangspunt van handelen: de inwoner van Barendrecht en zijn/haar relatie tot de directe omgeving. Zorg en welzijn kan alleen tegemoetkomen aan de inwoners van Barendrecht als deze gericht is op menselijk maatwerk. Regels en protocollen hebben alleen waarde, als zij ruimte bieden aan dit maatwerk, eigen regie en inspraak van inwoners bij zorg en welzijn.

Mantelzorgers zijn in aantal en intensiteit in de afgelopen jaren enorm gestegen. Mantelzorgers dragen bij aan sociale verbinding en kostenbesparing. Belemmeringen voor inwoners ten aanzien van het verlenen van mantelzorg wil D66 zoveel als mogelijk wegnemen. D66 wil speciale aandacht voor de jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien in een gezin waar een ouder, broertje of zusje ziek is of hulpbehoevend, jongvolwassenen die voor hun ouders zorgen.

Veiligheid

De veiligheidsdiensten op gemeentelijk niveau, de politie en de BOA’s, dienen  zo goed mogelijk toegerust te zijn om hun belangrijke taak te kunnen uitoefenen. Participatie in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is essentieel, gezien de ligging van Barendrecht en de potentiële risico’s in dit gebied voor een ramp of grootschalig ongeval. Een belangrijk accent voor D66 is veiligheid in en rond het woonhuis, D66 staat voor preventie en een integraal veiligheidsbeleid.

Veiligheid valt voor D66 met name uiteen in drie grote thema’s: veiligheid in de wijken en buurten met een actieve rol van de gemeente, aandacht voor de weerbaarheid van ouderen en de bestrijding van jeugdcriminaliteit, gericht op veiligheid én een toekomst voor deze jongeren.

Bouwen, wonen en ruimte

D66 vindt dat het moet gaan om duurzame en levensloopbestendige woningen. Verandering in de leefsituatie hoeft dan niet automatisch het verlaten van de huidige woning te betekenen. Of het nu ouderen, jongeren, of gezinnen zijn, allen hebben een bij hun leefsituatie passende woning nodig. D66 vindt dat er naast woningen specifiek voor jongeren ook seniorenwoningen moeten komen, deze laatste bij voorkeur op een centrale locatie. Barendrecht dient in haar bouwplannen altijd rekening te houden met maatschappelijke voorzieningen en scholen.

D66 stelt zich constructief-kritisch op ten aanzien van de ontwikkeling van het Centrumplan. Het Centrumplan moet rekening houden met de menselijke maat en moet zich qua omvang niet willen meten met de ons omringende, grootstedelijke gebieden. Wat D66 Barendrecht betreft wordt de organische en gefaseerde ontwikkeling, waarbij de raad elke keer betrokken wordt, doorgezet. Er hoort ook overleg met inwoners plaats te vinden bij al deze ontwikkelingen.

De verduurzaming van de wijken, waar de afgelopen raadsperiode mee begonnen is, moet worden voortgezet. D66 Barendrecht zou graag zien dat de komende raadsperiode er minimaal één wijk is die energieneutraal is, het zogenaamde ‘nul op de meter’.

Wat betreft bouwen in de Zuidpolder is het motto; ‘ruimte voor ruimte. Bij elke aanvraag voor bouw hoort de raad betrokken te worden om te voorkomen dat er bij deze ‘ruimte voor ruimte regeling er op plekken gebouwd gaat worden die niet gewenst zijn.

Innovatie en ondernemersschap

Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is de basis voor ondernemerschap. Een stabiel en gunstig investeringsklimaat draagt bij aan een succesvolle introductie van nieuwe ondernemers. D66 wil deze nieuwe toetreders stimuleren door hen persoonlijk te laten ondersteunen bij aanvragen van vergunningen en andere gemeentelijke verplichtingen.

Verder zijn in Barendrecht vele zelfstandige ondernemers die al een lange traditie hebben binnen de gemeente. Vaak zijn dit familiebedrijven, maar ook (onderdelen van) private ondernemingen. D66 wil op frequente basis met alle ondernemers in gesprek gaan en blijven om knelpunten binnen de gemeente snel aan te pakken.

De gemeente Barendrecht zelf is ook een grote werkgever en opdrachtgever in de regio. Ondernemers in Barendrecht zien graag dat er een meer positief inkoopbeleid wordt gevoerd voor Barendrechtse ondernemers. D66 vindt dat de aanbestedingsregels moeten worden gerespecteerd, maar wel met zoveel mogelijk oog voor de belangen van de lokale ondernemers. Daar waar mogelijk kiezen wij voor lokale vervulling van de gemeentelijke wensen en behoeftes, zodat de lokale middenstand mee kan dingen op aanbestedingen vanuit Barendrecht.

Verkeer en vervoer

Barendrecht dient een toereikende, veilige verkeersstructuur te hebben die wonen, werken en recreëren mogelijk maakt. Daarbij geldt voor D66 dat toereikend niet alleen betekent ‘meer asfalt’. De rondwegen op het gemeentelijke grondgebied worden intensief gebruikt. D66 is er echter geen voorstander van om deze rondwegen te verbreden. Dit zal niet alleen nog meer sluipverkeer vanaf de snelwegen aantrekken, maar ook zal kostbaar groen moeten worden opgeofferd. Voor het verkeer binnen de gemeente ziet D66 meer in het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik.

D66 is voorstander van gratis parkeren in Barendrecht. D66 wil dat de huidige blauwe zones juist beter worden gehandhaafd, zodat lang parkeren wordt voorkomen. Uitbreiden van deze blauwe zones, zoals op bijvoorbeeld de stationslocatie, moet alleen gebeuren wanneer sprake is van ernstige parkeeroverlast voor bewoners en geen andere opties meer mogelijk zijn. Aan de oostkant van het NS-station ligt momenteel nog een braakliggend stuk grond. Daar kunnen wat D66 betreft, met steun van de MRDH, parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat de omliggende woonwijk ontlast kan worden.

D66 vindt dat de frequentie van het openbaar vervoer uitgebreid moet worden, om zo de bereikbaarheid van de woonwijken, de winkelgebieden, het stationsgebied en de bedrijfsterreinen te bevorderen. Bij een verhoging van de frequentie of het verleggen van buslijnen dient overleg plaats te vinden met direct betrokken bewoners. Tevens dient een goede aansluiting tussen de bus en de Tramplus en tussen Carnisselande en oud Barendrecht te worden gerealiseerd.

Economie en werkgelegenheid

Een sterke Barendrechtse economie zorgt voor meer werk. D66 vindt dat het college er alles aan moet doen om de Barendrechtse bedrijven maximaal te faciliteren. Door het scheppen van randvoorwaarden en het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat kunnen ondernemers doen waar ze het beste in zijn namelijk: ondernemen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en een sterke sociale cohesie.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de zondagsopenstelling. Uitgaande van de individuele keuzevrijheid van de ondernemers, in combinatie met de mogelijkheid concurrerend te blijven en de wensen van de huidige tijd vindt D66 dat de zondagsopenstelling moet worden behouden.

D66 vindt dat nieuwe concepten niet op voorhand moeten worden ontmoedigd. Ontwikkelingen gaan immers sneller in de maatschappij dan de overheid kan bijhouden. De gemeente moet zich faciliterend opstellen. Het moet echter niet leiden tot onwenselijke scheefgroei, doordat reguliere ondernemingen oneerlijk benadeeld worden. Ook mogelijke overlast moet worden voorkomen.

Sport en recreatie

De gemeente Barendrecht is sterk verstedelijkt met de nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. D66 wil zich sterk inzetten om de schaarse groene ruimte, die Barendrecht rijk is, in te zetten voor onder andere sport en recreatie. Het huidige voorzieningenniveau dient  te worden gehandhaafd. Met het opstellen van een nieuwe sportagenda 2018-2021 wil D66 opnieuw de inwoners ‘verbinden door bewegen’.

D66 stimuleert initiatieven om tot laagdrempelige sportevents te komen. Zoals in de zomermaanden het gezamenlijk skaten op zondagmiddag op de hoofdrijbaan. Dit in navolging van andere steden waar dit al langer wordt gedaan. Daarnaast heeft Barendrecht goede faciliteiten om in de buitenruimte te sporten, zoals het Cruijff Court, de Callanetics mogelijkheden en de hardlooproutes. Deze sportmogelijkheden zijn tot stand gekomen vanuit burgerinitiatieven en verdienen handhaving en uitbreiding voor de toekomst. Juist de inwoners weten vaak wat zij in de buitenruimte wensen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Dat lijkt logisch, maar is ook een uitdaging, vooral als het niet gewoon is om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Toch is kunst en cultuur heel belangrijk voor onze samenleving, want beiden verbinden mensen met elkaar. Kunst en cultuur laat ook zien dat wij samen een verleden en een heden hebben en dat dit verdient bewaard te blijven. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van kunst en cultuur.

D66 wil in Carnisselande ‘Het  Kleine Kruispunt’ realiseren: een kleine zaal voor bijvoorbeeld intieme programma’s zoals kamermuziek, maar ook voor kleine jeugdvoorstellingen. Het Kleine Kruispunt, Bibliotheek aan Zet en de horeca kunnen de handen ineen slaan om in Carnisselande een volwaardig kleinkunsttheater voorziening neer te zetten.

Cultuureducatie op scholen zorgt dat ieder kind in aanraking komt met kunst en cultuur, juist ook diegenen die dat thuis niet meekrijgen. Het zet aan tot nieuwsgierigheid, vergroot de verbeeldingskracht, de creativiteit en kweekt historisch besef. In Barendrecht is veel talent, groot en klein. Cultuureducatie verdient een plek op zowel het primair onderwijs, als het voortgezet onderwijs.

Democratie en openbaar bestuur

Breng de overheid dichter bij de burger. De gemeente Barendrecht dient een gemeente te zijn voor haar inwoners, met een menselijk gezicht en met aandacht voor de belangen en de communicatie met de Barendrechtse inwoners en bedrijven. De gemeente denkt méé als het gaat om het creëren van randvoorwaarden, kansen en mogelijkheden. De gemeente is een dynamische en flexibele organisatie, die naar buiten gericht is en snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

D66 wil dat de medewerkers van de gemeente bij contacten met de inwoners en bedrijven begrijpelijk Nederlands gebruiken en die voor iedereen leesbaar is. Daarnaast wil D66 dat de gemeente teksten schrijft met een niveau dat bijna iedereen in Nederland begrijpt. Voor iedereen begrijpelijk taalgebruik verhoogt de participatie aan de samenleving, op welke wijze deze dan ook gestalte krijgt.

D66 wil dat de overheid minder huiverig is bij het delen van informatie. De overheid moet veel meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken (‘open data’). Zo wordt voor inwoners en journalisten meer inzichtelijk welke informatie beschikbaar is en waarop besluiten en beleid gebaseerd zijn. Uiteindelijk helpt dit de democratische controle van de overheid te versterken en de betrokkenheid bij de democratie van inwoners te vergroten.

Financiën en geld

D66 vindt dat het gemeentelijk huishoudboekje, net zoals thuis, altijd op orde moet zijn. Dat betekent géén tekorten in de begroting en voldoende algemene reserves  om het ook in slechte tijden – met zo min mogelijke negatieve gevolgen voor de inwoners – te kunnen redden.

D66 vindt dat hetgeen wij in de tegenwoordige tijd doen, ook op lange termijn geen belasting mag zijn voor de generaties na ons. Dat geldt naar onze mening ook over financiën. Géén beslissingen nemen die nú voordelen opleveren, maar die later tot grote financiële problemen kunnen leiden.

D66 vindt dat de burger of het bedrijf dat gebruik maakt van specifieke diensten (die alleen ter eigen nut zijn) van de gemeentelijke overheid daar ook voor moet betalen. Op die manier worden andere inwoners niet belast met kosten die voor een kleine groep worden gemaakt.

Gepubliceerd op 15-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018