Er zijn in Barendrecht 3 raadscommissies, namelijk Ruimte, Samenleving en Algemene Zaken en Financiën.

De raadscommissies bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad. Alle raadsleden kunnen in de 3 commissies hun politieke partij vertegenwoordigen. De politieke partijen bepalen zelf wie zij van hun fractie in welke commissie laten plaatsnemen. Er zijn ook buitengewone commissieleden die hun fractie mogen vertegenwoordigen in de commissie.

Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad over zaken die in de raadsvergaderingen aan de orde komen. De voorzitters van de commissies zijn door de raad uit zijn midden aangewezen en worden in hun werkzaamheden ondersteund door een commissiegriffier. De voorzitters kunnen de leden van het college, hun adviseurs en betrokken burgers uitnodigen voor inlichtingen of adviezen over onderwerpen die in een commissievergadering worden behandeld.

Adviserende en oriënterende commissievergaderingen

In adviserende commissievergaderingen worden zaken besproken, zodat onderwerpen die in de gemeenteraadsvergaderingen aan de orde komen tot de hoofdlijnen kunnen worden beperkt. De commissie geeft in haar advies aan of het voorstel in de raadsvergadering een hamerstuk of een bespreekstuk is. Bij bespreekstukken wordt aangeven over welke onderdelen van het voorstel nog gesproken zal worden. Hamerstukken worden niet meer besproken, tenzij een meerderheid van de raad bij de vaststelling van de agenda alsnog besluit het voorstel te bespreken.

In oriënterende commissievergaderingen wordt vaak aan de hand van presentaties in een vroeg stadium informatie uitgewisseld tussen de commissieleden en het college. Ook burgers, bedrijven, verenigingen etc. kunnen uitgenodigd worden deel te nemen aan de informatie uitwisseling.

Bij adviserende en oriënterende commissievergaderingen kan iedereen inspreken op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.

Naast de vergaderingen leggen de commissies ook werkbezoeken af bij bedrijven en verenigingen.